الگو خیاطی پیراهن دخترانه بوردا کیدز کد 9417 سایز 4 تا 9 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی پیراهن دخترانه بوردا کیدز کد 9417 سایز 4 تا 9 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی پیراهن و تاپ دخترانه بوردا کیدز کد 9416 سایز 2 تا 8 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی پیراهن و تاپ دخترانه بوردا کیدز کد 9416 سایز 2 تا 8 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی شلوار کودک بوردا کیدز کد 9415 سایز 3 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی شلوار کودک بوردا کیدز کد 9415 سایز 3 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی دامن دخترانه بوردا کیدز کد 9413 سایز 3 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی دامن دخترانه بوردا کیدز کد 9413 سایز 3 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی سوئیشرت کودک بوردا کیدز کد 9407 سایز 4 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی سوئیشرت کودک بوردا کیدز کد 9407 سایز 4 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی شلوار پسرانه بوردا کیدز کد 9406 سایز 4 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی شلوار پسرانه بوردا کیدز کد 9406 سایز 4 تا 10 سال ماه متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی بلوز و شومیز کودک بوردا کیدز کد 9402 سایز 3 تا 8 سال ماه متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی بلوز و شومیز کودک بوردا کیدز کد 9402 سایز 3 تا 8 سال ماه متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی پیراهن و تونیک کودک بوردا کیدز کد 9401 متد مولر سایز 2 تا 7 سال ماه

104,000 تومان
الگو خیاطی پیراهن و تونیک کودک بوردا کیدز کد 9401 سایز 2 تا 7 سال ماه متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی پیراهن دخترانه بوردا کیدز کد 9417 سایز 4 تا 9 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی پیراهن دخترانه بوردا کیدز کد 9417 سایز 4 تا 9 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی پیراهن و تاپ دخترانه بوردا کیدز کد 9416 سایز 2 تا 8 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی پیراهن و تاپ دخترانه بوردا کیدز کد 9416 سایز 2 تا 8 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی شلوار کودک بوردا کیدز کد 9415 سایز 3 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی شلوار کودک بوردا کیدز کد 9415 سایز 3 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی دامن دخترانه بوردا کیدز کد 9413 سایز 3 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی دامن دخترانه بوردا کیدز کد 9413 سایز 3 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی سوئیشرت کودک بوردا کیدز کد 9407 سایز 4 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی سوئیشرت کودک بوردا کیدز کد 9407 سایز 4 تا 10 سال متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.

الگو خیاطی شلوار پسرانه بوردا کیدز کد 9406 سایز 4 تا 10 سال متد مولر

104,000 تومان
الگو خیاطی شلوار پسرانه بوردا کیدز کد 9406 سایز 4 تا 10 سال ماه متد مولر- محتوای این پکیج تولید شرکت بوردا است. الگوهای بوردا کیدز چند سایزه هستند. دفترچه ی چند زبانه ی اصلی استفاده از الگو در این پکیج ارائه شده است. برای کاربران فارسی زبان راهنمای کلی استفاده از الگوها هم ارائه شده است.این الگوها در ابعاد واقعی لباس چاپ شده و تصویرهای روی جلد به صورت الگوهای چند سایزه داخل بسته قرار دارند.
مجموعه بازی

کنترلر سونی پلی استیشن 4 Dualshock

گجت های نوآورانه

شرکای ما

پخش ویدیو